Zber odpadov

Činnosti


Našu činnosť stále rozširujeme, aby sme aj týmto spôsobom prispeli k ochrane životného prostredia pri využití druhotných surovín.

 • výkup železného šrotu
 • výkup farebných kovov
 • likvidácia technologických zariadení
 • zber starých vozidiel
 • odvoz starých vozidiel od majiteľa
 • vnútroštátna nákladná doprava veľkoobjemovými kontajnermi
 • predaj úžitkového materiálu
 • predaj použitých náhradných dielov
 • zber elektroodpadu
 • zber akumlatorov a batérií

Zberné miesta:

Prevádzka Bátorove Kosihy
GPS 47.830559, 18.411841
Adresa: Mlynská 619, 946 34 Bátorove Kosihy
Tel/Fax: 035/77 97 551    Mobil: 0902 944 302
Email: georgina@rbslovakia.sk
Otváracia doba:
Pondelok - Piatok 07:30 - 12:00 a 13:00 - 16:30
Sobota 08:00 - 12:00

Staré vozidlá

Vykúpime a odvezieme v rámci celého západného Slovenska z domu Vaše staré (nepojazdné, havarované) vozidlá.

Firma RB-Slovakia s.r.o. má 2 zberné miesta na výkup starých vozidiel. Zabezpečujeme aj odvoz Vášho nepojazdného vozidla.
Podmienky výkupu pri odovzdaní starého vozidla na spracovanie:

Fyzická osoba:

 • Majiteľ s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoba s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II. Pri strate priniesť čestné vyhlásenie-o strate, odcudzení, poškodení. Alebo potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie.
 • Tabulky s evidenčným číslom
 • V prípade nežijúcich osôb Osvedčenie o dedičstve v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila, povinnosti pôvodného majiteľa a prítomnosť tejto osoby s dokladom totožnosti (prípadne splnomocnená osoba s overeným splnomocnením).

Právnická osoba:

 • Výpis z Obchodného registra
 • Štatutár právnickej osoby oprávnený konať s dokladom totožnosti alebo splnomocnené osoby s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti – v prípade ak právnická osoba používa pečiatku treba aj pečiatku.

Po prebratí starého vozidla vystavíme ,,Potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie“
Vlastník vozidla s protokolom o spracovaní starého vozidla (bez EČ a bez dokladov) musí zájsť na Dopravný inšpektorát, kde podá žiadosť o trvalé vyradenie vozidla z evidencie a zaplatí správny
poplatok 5€.

Elektrošrot

...ako televízory, mikrovlné rúry, chladnička, mraznička, karbobrúsky, vysávače, počítače, tlačiarne, ventilátory, atď.

(1) Na spracovanie elektroodpadu, na nakladanie s elektroodpadom a na nakladanie s odpadmi zo spracovania elektroodpadu sa vzťahujú všeobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto časti zákona nie je ustanovené inak, a osobitné predpisy upravujúce požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia; na výrobu a uvádzanie elektrozariadení na trh, ktoré upravuje táto časť zákona sa vzťahujú osobitné predpisy upravujúce požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia a osobitné predpisy o odpadovom hospodárstve.
(2) Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a poľa, ktoré patria do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3a a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
(3) Elektroodpad sú elektrozariadenia podľa odseku 2, ktoré sú odpadom (§ 2 ods. 1) vrátane komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
(4) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
(5) Elektroodpad, ktorý nie je elektroodpadom z domácností je každý elektroodpad, ktorý nie je uvedený v odseku 4.
(6) Prevenciou sú opatrenia zamerané na zníženie množstva elektroodpadu, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v ňom nachádzajú a ich škodlivých účinkov na životné prostredie.
(7) Opätovné použitie elektroodpadu je činnosť, ktorou sa elektroodpad alebo jeho komponenty použijú na rovnaký účel, na aký boli pôvodne určené bez toho, aby boli recyklované.
(8) Recyklácia elektroodpadu je opätovné zhodnotenie materiálov a látok získaných z elektroodpadu vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely. Za recykláciu sa nepovažuje zhodnotenie elektroodpadu činnosťou R1 podľa prílohy č. 2.
(9) Spracovanie elektroodpadu je činnosť nasledujúca po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie škodlivých látok, demontáž, šrotovanie, zhodnotenie, environmentálne vhodné zneškodnenie a ďalšie činnosti vedúce k zhodnoteniu a environmentálne vhodnému zneškodneniu častí elektroodpadu, ktoré nie je možné inak opätovne materiálovo zhodnotiť.

Zber a výkup akumulátorov a batérií

(1) Na batérie a akumulátory uvádzané na trh bez ohľadu na ich tvar, objem, hmotnosť, materiálové zloženie alebo použitie, na spracovanie použitých batérií a akumulátorov, na nakladanie s použitými batériami a akumulátormi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania použitých batérií a akumulátorov sa vzťahujú všeobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto časti zákona nie je ustanovené inak.

(2) Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov.

(3) Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1. zákona o odpadoch.

Galéria Fotografií

Hliník

Železo

Meď