Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) spoločnosť ZELKOV, s.r.o. informuje o právach a skutočnostiach týkajúcich sa spracovávania osobných údajov dotknutých osôb.

$11.       Spracúvanie osobných údajov

            Osobné údaje, ktoré oprávnené osoby poskytujú do informačných systémov spoločnosti ZELKOV, s.r.o., sa poskytujú na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, zákona č. 513/1991 Z. z.Obchodný zákonník, zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení a ďalších právnych predpisov. V prípadoch, kedy spracovanie nie je založené na základe právneho predpisu, spracúva spoločnosť ZELKOV, s.r.o. osobné údaje klientov, zákazníkov /ďalej len „dotknutá osoba“/ na základe ich súhlasu. Spoločnosť pritom postupuje obozretne tak, aby chránila záujmy dotknutých osôb. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť na spracovanie úplné a pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny osobných údajov je povinná neodkladne informovať o tejto skutočnosti príslušnú oprávnenú osobu, ktorá tieto zmeny vykoná.

$12.       Účel spracúvania

Spoločnosť je povinná získavať a spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, ak tak ustanovujú právne predpisy. Na takéto spracovanie nie je potrebný súhlas. Pokiaľ dotknutá osoba takéto osobné údaje spoločnosti neposkytne, spoločnosť ju  upovedomí o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je nevyhnutné pre plnenie povinností stanovených právnymi predpismi, a to najmä na nasledovný účel:

a/ identifikácia a overenie identifikácie dotknutej osoby,

b/ uzatváranie a vykonávanie obchodov medzi spoločnosťou a dotknutými osobami,

c/ ochrana, domáhanie sa práv spoločnosti voči dotknutej osobe,

d/ zdokumentovanie činnosti spoločnosti,

e/ plnenie úloh a povinností spoločnosti podľa zákona o odpadoch a ďalších predpisov,

f/ plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a spoločnosťou,

g/ ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti,

h/ uchovávanie a archivovanie údajov

$13.       Tretie strany

Tretím stranám môže spoločnosť poskytnúť osobné údaje len s písomným súhlasom dotknutej osoby. Bez súhlasu tak môže urobiť len v prípadoch, keď je rozsah osobných údajov a účel ich poskytnutia vymedzený právnymi predpismi.

$13.1   Zoznam subjektov, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Ministerstvo ŽP SR

$14.       Podmienky spracúvania osobných údajov

Osoby, ktoré získavajú v mene spoločnosti osobné údaje od dotknutej osoby, odvodzujú svoje oprávnenie spracúvať osobné údaje dotknutej osoby predovšetkým z pracovnoprávnych predpisov alebo medzi spoločnosťou a sprostredkovateľmi.

Oprávnenie  spoločnosti spracúvať osobné údaje dotknutej osoby je platné po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a spoločnosťou a po jeho skončení po dobu ustanovenú právnymi predpismi.

$15.       Práva dotknutej osoby

Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať od spoločnosti:

a/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,

c/ opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e/ likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,

f/ likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Na koho sa môže dotknutá osoba obrátiť s vyššie uvedenými žiadosťami, otázkami, prípadne uplatniť námietky voči spracovaniu jej osobných údajov?

So žiadosťami, otázkami týkajúcimi sa osobných údajov a prípadnými námietkami voči spracovaniu jej osobných údajov sa môže dotknutá osoba obrátiť na ktorúkoľvek pobočku spoločnosti alebo priamo na sídlo spoločnosti ZELKOV, s.r.o., Viničná 17, 940 01 Nové Zámky.


Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) spoločnosť ZELKOV, s.r.o. informuje o právach a skutočnostiach týkajúcich sa spracovávania osobných údajov dotknutých osôb.

$11.       Spracúvanie osobných údajov

            Osobné údaje, ktoré oprávnené osoby poskytujú do informačných systémov spoločnosti ZELKOV, s.r.o., sa poskytujú na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, zákona č. 513/1991 Z. z.Obchodný zákonník, zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení a ďalších právnych predpisov. V prípadoch, kedy spracovanie nie je založené na základe právneho predpisu, spracúva spoločnosť ZELKOV, s.r.o. osobné údaje klientov, zákazníkov /ďalej len „dotknutá osoba“/ na základe ich súhlasu. Spoločnosť pritom postupuje obozretne tak, aby chránila záujmy dotknutých osôb. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť na spracovanie úplné a pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny osobných údajov je povinná neodkladne informovať o tejto skutočnosti príslušnú oprávnenú osobu, ktorá tieto zmeny vykoná.

$12.       Účel spracúvania

Spoločnosť je povinná získavať a spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, ak tak ustanovujú právne predpisy. Na takéto spracovanie nie je potrebný súhlas. Pokiaľ dotknutá osoba takéto osobné údaje spoločnosti neposkytne, spoločnosť ju  upovedomí o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je nevyhnutné pre plnenie povinností stanovených právnymi predpismi, a to najmä na nasledovný účel:

a/ identifikácia a overenie identifikácie dotknutej osoby,

b/ uzatváranie a vykonávanie obchodov medzi spoločnosťou a dotknutými osobami,

c/ ochrana, domáhanie sa práv spoločnosti voči dotknutej osobe,

d/ zdokumentovanie činnosti spoločnosti,

e/ plnenie úloh a povinností spoločnosti podľa zákona o odpadoch a ďalších predpisov,

f/ plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a spoločnosťou,

g/ ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti,

h/ uchovávanie a archivovanie údajov

$13.       Tretie strany

Tretím stranám môže spoločnosť poskytnúť osobné údaje len s písomným súhlasom dotknutej osoby. Bez súhlasu tak môže urobiť len v prípadoch, keď je rozsah osobných údajov a účel ich poskytnutia vymedzený právnymi predpismi.

$13.1   Zoznam subjektov, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Ministerstvo ŽP SR

$14.       Podmienky spracúvania osobných údajov

Osoby, ktoré získavajú v mene spoločnosti osobné údaje od dotknutej osoby, odvodzujú svoje oprávnenie spracúvať osobné údaje dotknutej osoby predovšetkým z pracovnoprávnych predpisov alebo medzi spoločnosťou a sprostredkovateľmi.

Oprávnenie  spoločnosti spracúvať osobné údaje dotknutej osoby je platné po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a spoločnosťou a po jeho skončení po dobu ustanovenú právnymi predpismi.

$15.       Práva dotknutej osoby

Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať od spoločnosti:

a/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,

c/ opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e/ likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,

f/ likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Na koho sa môže dotknutá osoba obrátiť s vyššie uvedenými žiadosťami, otázkami, prípadne uplatniť námietky voči spracovaniu jej osobných údajov?

So žiadosťami, otázkami týkajúcimi sa osobných údajov a prípadnými námietkami voči spracovaniu jej osobných údajov sa môže dotknutá osoba obrátiť na ktorúkoľvek pobočku spoločnosti alebo priamo na sídlo spoločnosti ZELKOV, s.r.o., Viničná 17, 940 01 Nové Zámky.


Spoločnosť ZELKOV, s.r.o. je na trhu druhotných surovín dlhodobo, aj keď pôsobila v rôznych formách podnikania v závislosti od vývoja a potreby  trhu. /od roku 1993/

od r. 1993 – do 2007 podnikanie fyzickej osoby Vojtech Blahovič – ZELKOV
od r. 2004 spoločnosť s ručením obmedzeným ZELKOV, s.r.o. so sídlom v Nových Zámkoch

Prevažná činnosť:

  • Obchodná činnosť – zber, výkup – železného šrotu, odpadového materiálu z kovov, farebných kovov a zliatin
  • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Od februára 2008 – udelený súhlas na zber a spracovanie starých vozidiel
Od apríla 2008 – udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel
Od apríla 2010 – vnútroštátna nákladná cestná doprava
Od mája 2010 – povolenie na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
Od apríla 2013 – zber elektroodpadu a akumlátorov a batérií

Prevádzky: Levice, Nové Zámky, Bátorove Kosihy, Gbelce, Štúrovo